โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

19 September 2012

บทกลอนรักชาติจากกิจกรรมเคารพธงชาติ รร.เลยพิทยาคม จาก อ.บรรจง

ชื่อเรื่อง : บทกลอนรักชาติจากกิจกรรมเคารพธงชาติ รร.เลยพิทยาคม จาก อ.บรรจง

ประเภท : ข้อคิดสะกิดใจ

รูปแบบ : อ่านฟรี

รายละเอียด :

ในยุคโลกาภิวัฒน์ที่โลกไร้พรมแดนเช่นปัจจุบันกระแสวัฒนธรรม
จากต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาสู่ประเทศอย่างมากมายโดยอาศัยสื่อที่มีอยู่และใช้
บริการกันมากขึ้นนับเป็นปัญหาที่สำคัญที่จะต้องช่วยกันสิ่งหนึ่งที่แสดงให้เห็น
ว่าเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของความเป็นชาติไทยและกล่าวได้เต็มปากว่าเป็น
ขนบประเพณีที่บรรพบุรุษของชาติเราปลูกฝังกิจกรรมนี้ต่อเนื่องกันมานับร้อยปี
แล้ว ก็คือการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติที่หน้าเสาธงในสถานศึกษาก่อนเข้าชั้น
เรียนทุกเช้า กิจกรรมนี้จึงนับว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งในการปลูกฝังให้เยาวชนวัย
เรียนได้แสดงออกซึ่งความรักและหวงแหนความเป็นชาติไทย หากผู้รับผิดชอบ
คือ สถานศึกษาได้ปรับปรุงและส่งเสริมการเคารพธงชาติให้เป็นระบบ ดังเช่น
ที่นำเสนอในเอกสารเล่มนี้แล้วเชื่อเหลือเกินว่าทุกนาทีที่เราจัดกิจกรรมนี้ตลอด
200 วันใน 1 ปีจะมีคุณค่า มีประโยชน์เหลือคณานับ

ดาวน์โหลด :

บทกลอนรักชาติในกิจกรรมเคารพธงชาติ รร.เลยพิทยาคม จาก อ.บรรจงที่มา : ขอขอบคุณ อ. บรรจง ปัทมาลัย มากค่ะ ที่ได้จัดทำบทกลอนรักชาติ ด้วยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมกล่อมเกลา ปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความรักและหวงแหนในความเป็นชาติไทย โดยรับฟังบทกลอนประกอบพิธีการ ทุก
วันที่มีการเคารพธงชาติNo comments: