โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

02 November 2010

ความหลากหลายเชิงกายภาพของดาวเคราะห์

ชื่อเรื่อง : ความหลากหลายเชิงกายภาพของดาวเคราะห์
ประเภท : วิทยาศาสตร์
รูปแบบ : อ่านฟรี
รายละเอียด :
ก่อนที่มนุษย์จะสามารถส่งจรวดออกสำ รวจอากาศ
ได้ เราเคยเชื่อว่า ดาวเคราะห์ทั้ง 9 ดวงของสุริยจักรวาลมี
โครงสร้างและสมบัติเชิงกายภาพที่คล้ายคลึงกัน เช่นโลกกับ
ดาวศุกร์เป็นดาวแฝด เพราะมีขนาดไล่เลี่ยกัน และถือ
กำ เนิดเกิดมาพร้อมกัน เพียงแต่อุณหภูมิของบรรยากาศบน
ดาวศกุ ร์สูงกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยบนโลกเท่านั้นเอง สำ หรบั กรณี
ของอังคารนั้น ถึงแม้อุณหภูมิบนดาวจะตํ่ามากก็ตาม แต่ทั้ง
โลกและดาวอังคารต่างก็มีนํ้าแข็งปกคลุมเป็นบางส่วนเหมือน
กัน ส่วนดาวพุธนั้น มีโครงสร้างที่คล้ายคลึงดวงจันทร์ของโลกมาก


ดาวน์โหลด :
link 1 : 

http://www.ziddu.com/download/12347044/varatyPlanet.pdf.html

ที่มา : ---


No comments: