โปรแกรมอ่านไฟล์ PDF / โปรแกรมอ่านไฟล์อีบุ๊ค

09 November 2009

แนวทางเจริญวิปัสสนา ๑-๑๐

ชื่อเรื่อง : แนวทางเจริญวิปัสสนา ๑-๑๐
ประเภท : ธรรมะ
รูปแบบ : อ่านฟรี

รายละเอียด :
ไม่ทราบว่าท่านเคยน้อมระลึกถึงพระพุทธคุณบ้างไหม และระลึกถึงในลักษณะใด เพราะการที่จะน้อมระลึกถึงพระคุณของพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น สามารถที่จะน้อมระลึกได้ทุกเหตุการณ์ คือเมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตร สัมมาสัมโพธิญาณแล้วจะน้อมระลึกถึงพระคุณ ตั้งแต่พระองค์ได้ทรงแสดงปฐม เทศนาตลอดมา จนถึงใกล้จะปรินิพพานก็จะเห็นพระคุณได้ดาวน์โหลด :
link : http://www.dhammahome.com/front/media_book/show.php?id=5ที่มา : บ้านธรรมะ

No comments: